Definice
"Zboží" je jakýkoliv spotřební zboží prodávané prostřednictvím internetové stránky www.arianesport.cz
"Prodávající" je obchodní společnost ARIANE SK, s.r.o. Slovanská 1755 / 12A 24, 95801, Partizánske IČ: 44570465, IČDPH: SK2022743701 "Spotřebitel" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Zásady
Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi prodávajícím a spotřebitelem se vztahují obecně závazné platné předpisy České republiky, zejména příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákon č.223 / 2001 o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Cena zboží a cena dodání zboží
Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na www.arianesport.sk Do těchto cen se nezapočítává cena za dodání zboží na místo určené spotřebitelům. Cena za dodání zboží je hrazena spotřebitelem zvlášť podle platného ceníku. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího spotřebitel hradí pouze cenu za zboží.

Objednání zboží
Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.arianesport.sk, telefonicky +421 917 556 676, nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající následně realizuje potvrzení objednávky (její části). Pro potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace zboží - označení jeho druhu, ceny a množství, dále ceny za dodání zboží, způsob a termín úhrady objednávky, způsob a termín dodání zboží. Takto potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.

Storno objednávky
Spotřebitel může bezplatně stornovat svou objednávku ještě před jejím potvrzením a také po potvrzení objednávky a to telefonicky nebo emailem. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 7 pracovních dnů vrácena Spotřebiteli.
V případě stornování objednávky v době pokud byl již zboží zasláno Spotřebiteli, tento nese reálné náklady spojené s dopravou zboží.
Při stornování objednávky je třeba uvést následující údaje: jméno a příjmení objednatele, číslo objednávky, objednané zboží, číslo účtu nebo adresu kam má být poukázána zaplacena kupní cena nebo záloha.

Prodávající má právo stornovat objednávku pokud v dohodnuté lhůtě není schopen dodat objednané zboží a spotřebitel nemá zájem o náhradní plnění. Zaplacená kupní cena za zboží, nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 3 pracovních dnů vrácena Spotřebiteli. O stornování objednávky bude Spotřebitel informován telefonicky nebo e-mailem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení následujících podmínek:

- elektronicky formulářem přístupném na našich stránkách
- emailem, nebo telefonicky nás kontaktujte
- doručení písemného odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího uvedenou níže
- zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu
- zboží nesmí být použit, poškozený
- zboží musí být kompletní (příslušenství, návod, záruční list, atd.) spolu s dokladem o koupi

Zboží odesílejte doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za případnou ztrátu zboží na cestě od spotřebitele. Zboží neposílejte na dobírku. Při splnění výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám bude kupní cena za zboží odeslána poukázkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení zboží prodávajícímu.

V případě nesplnění uvedených podmínek budeme odstoupení od kupní smlouvy považovat za neplatné a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na náklady kupujícího.


Platba za zboží
Platbu za zboží může spotřebitel realizovat bezhotovostním platebním stykem převodem na účet, v hotovosti při převzetí zboží při dopravě ke spotřebiteli nebo v místě podnikání prodávajícího. Číslo bankovního účtu prodávajícího: FIO CZ 77 2010 0000 0024 0139 8215 VS: číslo objednávky.

Recyklační poplatek
V ceně všech výrobků kterých se to týká, je započítán poplatek do recyklačního fondu na ekologickou likvidaci starých elektrospotřebičů.

Dodací lhůta
Dodací lhůta je obvykle 2 až 7 dní. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Spotřebitel je vždy při potvrzení objednávky informován o délce dodací lhůty telefonicky nebo e-mailem.

Dodání a převzetí zboží
Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží spotřebitelem, dodat zboží spotřebiteli v požadované kvalitě, ceně a množství.
Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky, a to prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího, případně formou osobního odběru v místě podnikání prodávajícího.

Před převzetím zboží je spotřebitel povinen potvrdit objednávku, zaplatit cenu za zboží a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží spotřebitel podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav a převzetí na Dodacím listu / Faktuře / Přepravním listu.
V případě pokud zboží není dodáno z důvodu vyšší moci, prodávající neprodleně informuje spotřebitele o důvodu nedodání zboží. V tomto případě prodávající poskytne spotřebiteli náhradní plnění.

Vady zboží, záruční doba a reklamace
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí spotřebitelem.
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel také může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Reklamace si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupen. Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě potřeby kontaktujte prodávajícího na telefonním čísle +421 917 556 676

Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží. Cena zaplacená za zboží bude spotřebiteli vrácena převodem na účet nebo poštovní poukázkou.
Spotřebitel je povinen vyplnit formulář přístupný na stránkách obchodu a doručit ho i se zbožím prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Ochrana osobních údajů
Prodávající shromažďuje a zpracovává spotřebitelem poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 428/2002 Z. z.v znění pozdějších předpisů. Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají za účelem naplnění smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.
Shromažďovány a zpracovávány údaje u fyzické osoby: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa.
Shromažďovány a zpracovávány údaje u právnické osoby: jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresa, obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, IČO, DIČ / IČDPH.

Údaje může Spotřebitel aktualizovat a měnit po přihlášení.
Spotřebitel odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Pokud spotřebitel vyjádří svůj nesouhlas a to písemnou formou v objednávce, část poznámka, nebude informován o novinkách v internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Spotřebitel uděluje Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Spotřebitel odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Spotřebitelům Prodávajícímu.


Kontaktní údaje na prodávajícího
ARIANE SK, s.r.o.
Slovanská 1755 / 12A
958 01 Partizánske

registrovaný pod spisovou značkou v odd .: Sro vložce č. 21171 / R z dne 09.01.2009 v OS Trenčín

Telefon: +421 917 556 676, +421 905 335 070
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo bankovního účtu: FIO 2201378922/2010

IBAN: CZ 7720100000002401398215
SWIFT: 

IČO: 44570465
IČDPH: SK2022743701

provoz:

vítězná 181/42
958 04 Partizánske

Orgán dozoru a dohledu
Slovenská obchodní inspekce
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č. 046/5422 771, fax. č .: 046/5420 685


Platné v Slovenské republice
ARIANE SK, s.r.o.